+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Приложна електронна и компютърна техника

Най-важното за специалността

Завършилите специалността могат да приемат предизвикателствата на съвременното информационно общество и високотехнологичното производство

Какво трябва да знаете

Учебният процес в редовно обучение с удължен семестър дава възможност за посещение на учебните занятия паралелно с изпълнението на трудовите задължения от страна на студентите, ангажирани на постоянен трудов договор, при запазване на всички студентски права.

КЪДЕ ЩЕ УЧА

Обучението се провежда в базата в Ботевград

КАКВО ЩЕ ЗАВЪРША

Тригодишно обучение и дипломиране с ОКС “Професионален бакалавър”

УЧЕБЕН ПЛАН

Обучение в направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ

Седмични разписи и календарен график на учебния процес

За специалността

Специалността „Приложна електронна и компютърна техника” за ОКС „професионален бакалавър” е включена в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, по което ТУ-София има акредитация. Основната образователна цел е предоставяне на знания и умения в областта на производството, програмното осигуряване, експлоатацията и поддръжката на електронна и компютърна техника. Представяните теоретични знания и придобиваните практически умения са съобразени с непрекъснато нарастващите изисквания на съвременните високотехнологични системи и производства.

Стремежът е завършилите специалността да могат да приемат предизвикателствата на съвременното информационно общество и високотехнологичното производство, като ще могат да извършват експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на електронната и компютърна техника и съответното програмно осигуряване.


Защо да избера тази специалност?

1. Обучението е ориентирано към придобиване на теоретични и практически знания, които са предпоставка за добра професионална реализация. Това е отговор на тенденцията към непрекъснато нарастване на потребностите на бизнеса от подходящи кадри свързани с високите технологии.
2. Специалността обединява знания в областта на електрониката и компютърните системи и технологии, което я прави уникална. Студентите се обучават в тази междудисциплинарна област, което им позволява да намерят реализация освен в някоя от двете области, така и в специфични дейности, в които се изискват добри знания и в двете области като например тестването на електронни изделия.
3. Голяма част от учебният материал е уеб-базиран, което дава свободен достъп до учебните материали, упражнения и тестове за самоподготовка. Това е свързано с основни ценности на ТУ-София, като академична свобода, глобално мислене, креативност и иновативност и др.
4. Прилагат се иновативни форми на обучение с тенденция за гъвгавост и дистанционност, както и текущо оценяване на материала, позволявящо надстройване на получените знания.
5. Обучението се провежда предимно събота и неделя, което дава възможност да се съвместяват учене и работа.


Какви са изискванията за прием?

Приемането на студентите се извършва съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование.

Кандидат-студентския бал се формира от:

1) оценките по математика и физика в дипломата за средно образование;
2) една от следните оценки, умножени по съответния коефициент:

– от държавния зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 2.9;
– от държавния зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 2.9;
– от държавния зрелостен изпит (матура)  по български език и литература, умножена по 2.9;
– от издържания тест по математика в ТУ-София, умножена по 3;
– от издържания тест (изпит)  по математика в други висши училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, умножена по 2.6.

В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал.

На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ – София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.


Какво ще уча?

Освен получаване на базови знания в областта на фундаменталните общообразователни науки (математика, физика, икономика, електротехника, техническо документиране и пр.), специалността предлага дисциплини, ориентирани към базови проблеми на електронната и компютърна техника, включително и свързани с използването и разработването на приложен софтуер.

Преимущество на специалността е изучаването на специализиращи дисциплини, свързани с микропроцесорната техника и системи, управлението на обекти и процеси, автоматизацията на електронното производство (CAD/CAM), архитектурата на компютърни системи и комуникационни мрежи, информационното обслужване (бази от данни, интернет технологии), тестването и диагностиката, както и изучаването на поне две универсални програмни среди за разработване на приложения. За надстройване на получените знания и с цел да се отговори на специфичните интереси на завършващите специалността, в последния семестър се предлагат специализиращи избираеми дисциплини, свързани с актуални области на науката и практиката в двете направления – електроника и компютърни системи.


Възможности за студентска мобилност

По новата програма Erasmus+ за периода 2014/15 – 2020/21 са сключени между-институционални договори за студентска и преподавателска мобилност в области Informatics and Computer Science; Engineering Technologies; Business, Administration and Law; Mathematics and Statistics; Information and Communication Technologies; Electricity and Energy Electronics and Automation със следните университети (координатор – проф. Р. Романски):

♦ University of Leiden (The Netherlands);
♦ University of Technology – Delft (The Netherlands);
♦ University of Torino (Italy);
♦ University of Gothenburg (Sweden);
♦ University of Zilina (Slovakia);
♦ Polytechnic School of University of Alcala de Henares, Madrid (Spain);
♦ Technological Institute of Education of Epirus (Greece).

Конкретната информация по изискванията и възможностите за всеки конкретен университет са отразени в съответните договори, налични при координатора проф. Р. Романски (e-mail rrom@tu-sofia.bg) и в Еразъм отдела на ТУ-София.


Моята реализация

Специалността «Приложна електронна и компютърна техника» дава възможности за реализация на завършилите я в различни области на производството като технолози и организатори в електронната промишленост, във фирми за компютърна техника и информационни технологии, сервизни специалисти по компютърна и електронна техника, поддръжка ползване и разработка на приложен софтуер в сферата на промишлеността, услугите, държавната администрация и институции, както и да работят като търговски представители или дистрибутори на електронна и компютърна техника.

В образователен аспект завършилите специалността могат да продължат в следваща образователно-квалификационна степен в същото или близко техническо професионално направление. Има възможност за провеждане на студентска мобилност по Европейската образователна програма Еразъм+ с цел обучение за един семестър в университети в различни страни от Европа (Гърция, Испания, Италия, Словакия, Холандия, Швеция).

интернет сайт на специалността

платформа за електронно обучение