+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Енергетика

Най-важното за специалността

"Възможност за реализация във всички отрасли на националната икономика, свързани с производство на енергия"

Какво трябва да знаете

Учебният процес в редовно обучение с удължен семестър дава възможност за посещение на учебните занятия паралелно с изпълнението на трудовите задължения от страна на студентите, ангажирани на постоянен трудов договор, при запазване на всички студентски права.

КЪДЕ ЩЕ УЧА

Обучението се провежда в базите в София и Козлодуй

КАКВО ЩЕ ЗАВЪРША

Тригодишно обучение и дипломиране с ОКС "Професионален бакалавър" 

УЧЕБЕН ПЛАН

Обучение в направление 5.4. Енергетика

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ

Седмични разписи и календарен график на учебния процес

За специалността

Специалността „Енергетика“ дава възможност за реализация във всички отрасли на националната икономика, свързани с производство на енергия.


Защо да избера тази специалност?

 • Осигурена е възможност за придобиване на знания, професионални умения и квалификация в една винаги актуална област – енергопроизводството, нужно както на индустрията, така и в бита.
 • Учебният процес позволява атрактивна форма на обучение - редовно обучение с удължен семестър, която дава възможност за посещение на учебните занятия паралелно с изпълнението на трудовите задължения от страна на студентите, ангажирани на постоянен трудов договор, при запазване на всички студентски права.
 • Широкият спектър от инженерни и практически познания, които получават студентите, завършили специалността “Енергетика”, им дава възможност за пълноценна реализация във всички енергийни отрасли.
 • Придобитата теоретична и практическа подготовка, осигурява нужната професионална компетентност за реализация в практиката
 • Успешно дипломиралите се студенти имат право да кандидатстват за ОКС Магистър в специалности от направление 5.4. Енергетика.


Какви са изискванията за прием?

Приемането на студентите се извършва съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование.

Кандидат-студентският бал се формира от:

1) оценките по математика и физика в дипломата за средно образование;

2) една от следните оценки, умножени по съответния коефициент:

 • от държавния зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 2.9;
 • от държавния зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 2.9;
 • от държавния зрелостен изпит (матура)  по български език и литература, умножена по 2.9;
 • от издържания тест по математика в КЕЕ, умножена по 3;
 • от издържания тест по математика в ТУ-София, умножена по 3;

В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал.

На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които се провежда обучение в ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.


Какво ще уча?

 • Фундаментални общообразователни дисциплини: математика, физика, информатика. 
 • Общоинженерни дисциплини: материалознание, техническо документиране, техническа механика, електротехника и електроника, съпротивление на материалите, механика на флуидите и др.
 • Специални дисциплини: горивна техника и технологии, ядрена техника и технологии, отоплителна и климатична техника и технологии, парни и газови турбини; енергийни съоръжения в ядрени енергийни централи; технологични системи и съоръжения в ТЕЦ; енергийни парогенератори; топлоснабдяване и газоснабдяване, регулиране и управление на топлинни процеси и др.
 • Дават се актуални знания по отношение на водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни системи, икономика на енергетиката и енергийна ефективност, системи и устройства за опазване на околната среда, възобновяеми и вторични енергийни източници и технологии и алтернативни горива, управление и енергийно оползотворяване на отпадъците и др.


Възможности за студентска мобилност

Студентите имат възможност за обучение или практика в редица университети, партньори на ТУ – София по международната образователна програма „Еразъм+”.


Моята реализация

Подготовката по специалността дава възможност, след дипломиране, за професионална реализация в технологичната, производствена, проучвателна, монтажна и ремонтни дейности, контрол и управление на инсталации в промишлени топлотехнически и други енергийни обекти:

 • Отоплителна централа като механик и ръководител на отдел, отговарящ за изграждане, експлоатация и ремонт на топлотехнически системи.
 • Топлоелектрическа централа като механик и ръководител на отдел, отговарящ за изграждане, експлоатация и ремонт на топлотехнически системи.
 • Ядрена електрическа централа като механик и ръководител на отдел, отговарящ за изграждане, експлоатация и ремонт на топлотехнически системи.
 • Компании в сферата на отоплението и вентилацията като мениджър или дистрибутор в инженерингови и търговски фирми, експерт по монтаж и експлоатация на топлотехнически съоръжения.
 • Компании в сферата на енергийната ефективност като експерт по енергийна ефективност.

платформа за електронно обучение