+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Технология на машиностроенето

Най-важното за специалността

Завършилите специалността могат да приемат предизвикателствата на съвременното информационно общество и високотехнологичното производство

Какво трябва да знаете

Учебният процес в редовно обучение с удължен семестър дава възможност за посещение на учебните занятия паралелно с изпълнението на трудовите задължения от страна на студентите, ангажирани на постоянен трудов договор, при запазване на всички студентски права.

КЪДЕ ЩЕ УЧА

Обучението се провежда в базата в Казанлък

КАКВО ЩЕ ЗАВЪРША

Тригодишно обучение и дипломиране с ОКС “Професионален бакалавър”

УЧЕБЕН ПЛАН

Обучение в направление 5.1. Машинно инженерство

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ

Седмични разписи и календарен график на учебния процес

Образователни цели

Целта на обучението по специалността „Технология на машиностроенето“ с образователно – квалификационна степен „Професионален бакалавър“ е да подготви кадри, които да се реализират в областта на общото и специалното машиностроене и машиностроенето, свързано с хидравликата и пневматиката, и във всички отрасли на икономиката на длъжности, изискващи висше образование, за да извършват  конструкторска, технологична, експлоатационна, монтажна, ремонтна дейност, дейности по програмиране на работата на машини и организационно-управленска дейност.


Знания и умения, необходими за успешна професионална дейност

Завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Технология на машиностроенето“ придобиват знания и умения в областта на общото и специалното машиностроене и машиностроенето, свързано с хидравликата и пневматиката, за:

  • Конструиране на дейтали, апарати, агрегати, възли, механизми, машини и системи;
  • Проектиране на технологични процеси за изготвяне на детайли и сглобяване на апарати, агрегати, възли, механизми, машини и системи;
  • Изготвяне на управляващи програми за обработване на детайли върху технологично оборудване с ЦПУ;
  • Монтиране, настройване, пускане, диагностика и експлоатация на апарати, агрегати, възли, механизми, машини и системи;
  • Поддържане, ремонт и модернизация на технологично оборудване.

Широкият спектър на инженерни и практически познания, практикумите в реална работна среда, които получават студентите в специалността „Технология на машиностроенето“, развиват у тях творческо и аналитично мислене, гъвкавост, способност за вземане на решения, готовност за носене на отговорност, създават възможност за опознаване на спецификата на производствата във фирмите, за създаване на конкурентни на пазара продукти, за бързо адаптиране към наличното и новото технологично оборудване и за пълноценното му използване, за ефективно внедряване на нови технологии във всички подотрасли на машиностроенето, включително и тези, свързани с хидравликата, пневматиката и специалното производство.


Теоретична и практическа подготовка

Подготовката по специалността „Технология на машиностроенето“ се изгражда на базата на четири групи теоретични дисциплини: фундаментални, общоинженерни, специални и специализиращи.

Практическата подготовка се осигурява от семестриални практикуми, провеждани във водещи машиностроителни фирми в Казанлък, и специализиращ практикум в последния семестър.


Общотеоретична подготовка

Фундаментални дисциплини: математика, физика, информатика, инженерна икономика и трудово право, чужд език.

Общоинженерни дисциплини: инженерна графика, материалознание, компютърна графика, технология на машиностроителните материали, механика, съпротивление на материалите, машинни елементи, теория на механизмите и машините, механика на флуидите, топлотехника, електротехника и електроника, инженерна метрология, подемно-транспортна техника и логистика, контрол и управление на качеството.


Специална подготовка

Специални дисциплини: рязане на материалите, режещи инструменти и технологична екипировка, металорежещи машини, технология на машиностроенето, компютърно проектиране в машиностроенето CAD І и CAD ІІ, автоматизация на дискретното производство, поддържане, ремонт и модернизация на технологичното оборудване, методи за окончателно обработване.

Задължително-избираеми дисциплини: електрозадвижване и управление на технологичното оборудване, електромеханични устройства и електрически технологии.


Специализираща подготовка

А. Специализираща подготовка по използване на машини с ЦПУ

Специализиращи дисциплини: машини с ЦПУ, технологични процеси за машини с ЦПУ, програмиране и настройване на машини с ЦПУ, диалогово и САМ – програмиране на машини с ЦПУ.

Б. Специализираща подготовка по хидравлика и пневматика

Специализиращи дисциплини: хидравлични и пневматични машини, хидравлични и пневматични задвижващи системи, експлоатация и диагностика на хидравлични и пневматични машини и системи.


Практическа подготовка

Подчертаната практическа насоченост на обучението се осигурява от специализиращ преддипломен практикум и от семестриални практикуми, свързани тематично с профилиращите дисциплини през семестъра като конструиране с CAD-системи в машиностроенето, технологична екипировка и инструментални машини, програмиране и настройване на машини с ЦПУ и др.


Професионални компетенции

Успешно завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Технология на машиностроенето“ притежават следните професионални компетенции в областта на общото и специалното машиностроене и машиностроенето, свързано с хидравликата и пневматиката:

  • Да конструират детайли, сборни единици и системи, да четат и създават техническа документация в съответствие с действащите стандарти;
  • Да проектират технологични процеси за сглобяване на сборни единици и системи и обработване на детайли, в това число – върху технологично оборудване с ЦПУ;
  • Да изготвят управляващи програми за технологично оборудване с ЦПУ за обработване на детайли;
  • Да монтират, настройват, пускат, диагностират, управляват и експлоатират, поддържат, ремонтират и модернизират апарати, механизми, машини и системи;
  • Да организират и управляват дейности, свързани с конструирането, проектирането на технологични процеси, изготвянето на управляващи програми, монтирането, настройването, пускането, диагностирането, управлението, експлоатацията, поддържането, ремонта и модернизирането на апарати, механизми, машини и системи.


Области на професионална реализация на завършилите специалността

Професионалният бакалавър, завършил „Технология на машиностроенето“, има възможност за професионална реализация в конструкторската, технологичната, монтажната и ремонтната дейности, експлоатацията, поддържането, контрола и управлението на апарати, механизми, машини и системи в областта на машиностроенето, както и в организирането на тези дейности.

Подготвен е да работи във областта на общото и специалното машиностроене и машиностроенето, свързано с хидравликата и пневматиката. Може да работи във всички сектори на икономиката, в които се използва машиностроително технологично оборудване.

Подготовката осигурява нужната професионална компетентност за реализация в машиностроителното производство, както и знания за продължаване на образованието в по-висока образователно-квалификационна степен (магистър).

интернет сайт на специалността
платформа за електронно обучение