+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Млади учени и постдокторанти

Желаещите да кандидатстват в третата фаза на проекта за млади учени и постдокторанти е необходимо да попълнят и изпратят  ФОРМУЛЯР за кандидатстване, като представят в допълнение и доказателствен материал, съгласно насоките във формуляра. Крайният срок за изпращане на докуметите е 05.02.2021 г.

Преглед и оценка на подадените заявления се извършва съгласно утвърдена МЕТОДОЛОГИЯ от структурна комисия, назначена със Заповед 001/20.01.2021 г., в състав: доц. д-р Илияна Найденова (председател), проф. Ивайло Ганев и гл. ас. д-р Стефан Киранов.

Попълнените формуляри се подават по електронен път на info@tu-college.com като се предоставя екземпляр и на хартиен носител в Технически университет – София, уч. блок 2, каб. 2307Б.

Условията за допустимост по програмата са следните:

млади учени: лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й

постдокторанти: учени, придобили образователна и научна степен “доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й


Обявяване на класираните участници по структурни звена – до 17.02.2021 г.


Национална програма „Млади учени и постдокторанти“