+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

катедра “Електроника и електроенергетика”

Обучение по специалностите
“Електроенергетика – производство и разпределение” и
“Приложна електронна и компютърна техника“

Катедрата провежда обучение в базите в гр. София по специалността “Електроенергетика – производство и разпределение” и в гр. Ботевград по специалността “Приложна електронна и компютърна техника“.

Учебният процес в катедрата е напълно осигурен с квалифицирани преподаватели и необходимата материална база. Обучението по специалните и специализиращи дисциплини е осигурено от академичния състав на катедрата. За водещи лектори по общообразователни и фундаментални дисциплини, се канят висококвалифицирани преподаватели от ТУ-София и от другата катедра на ТКС.

Преподаватели от катедрата са водещи на лекционни курсове на студенти от специалности, обучавани в другата катедра на ТКС, както и в Електротехническия факултет на ТУ-София. Преподавателите от катедрата са автори на редица учебници и учебни помагала, монографии и научни публикации в авторитетни издания у нас и в чужбина.

Катедрата разполага със собствена обновена лабораторна база, /ет.5 на учебен блок 1 на Технически университет -София и База Ботевград/. Тя включва множество лаборатории и няколко компютърни зали, в които се провеждат основната част от лабораторните упражнения по съответните дисциплини. В тези лаборатории се провежда и научно-изследователска работа от членовете на катедрата и от докторанти.

Аудиторните и лабораторните зали, използвани от катедрата, както и кабинетите на преподавателите, са разположени в базата в гр. Ботевград и в гр. София – учебен блок 1 и учебен блок 12 в ТУ-София и блок 16 – ниско тяло, в Студентския град.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Доц. д-р инж. Татяна ИВАНОВА
t_ivanova@tu-sofia.bg

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Гл. ас. д-р инж. Стефан КИРАНОВ
skiranov@tu-sofia.bg


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Доц. д-р инж. Валентин ЦЕНЕВ
vtsenev@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Петя ПЕТКОВА
petya.petkova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Здравка ЧОБАНОВА
z.chobanova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Величко АТАНАСОВ
velichko.atanasov@cez.bg

Гл. ас. д-р инж. Гаврил ГАВРИЛОВ
g.gavrilov@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Христо ИЛЧЕВ
hilchev@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Николай Савов
savov@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Стефан БОБЕВ
msbk@abv.bg

Ас. инж. Полина ПЕТКОВА
ppetkova@tu-sofia.bg

Ас. инж. Петя ЦВЕТКОВА
pcvetkova@tu-sofia.bg

пр. инж. Надежда СПАСОВА
spasova_n@tu-sofia.bg


ХОНОРУВАНИ и БИВШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


проф. дтн инж. Ненчо НЕНОВ
nnenov@tu-sofia.bg

проф. дтн инж. Ради РОМАНСКИ
rrom@tu-sofia.bg

Доц. д-р инж. Васил АГАПИЕВ
v.agapiev@abv.bg

доц. д-р инж. Ваньо ГУРГУЛИЦОВ
vtg_otk@abv.bg

Доц. д-р инж. Нели РАЦ
ratzneli@gmail.com

Доц. д-р инж. Евдокия ДИМИТРОВА
evdokia49@hotmail.com

Доц. д-р инж. Захаринка ГЕРГОВА
zina@tu-sofia.bg

Доц. д-р Дориан МИНКОВ
d.minkov@tu-sofia.bg

Доц. д-р инж. Малинка ИВАНОВА
m_ivanova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Анна ИВАНОВА
a_ivanova@tu-sofia.bg

гл. ас. д-р Мария ТОДОРОВА
metodorova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Веселин ВАСИЛЕВ
vvasilev@tu-sofia.bg

пр. инж. Иванислав АНГЕЛОВ
iv_anguelov@abv.bg


НЕАКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


маг. инж. Първан ПЪРВАНОВ

маг. ик. Мая ВЛАДОВА

Мария СТАНЕВА

Ева ИВАНОВА


катедра “Електроника и електроенергетика”