+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

катедра “Енергетика и машиностроене”

Обучение по специалностите
“Промишлена топлоенергетика” и “Технология на машиностроенето“

Катедрата е основно структурно звено на Технически колеж – София (ТКС) към Технически университет -София.

Главната особеност на обучението е разширената практическа подготовка, която се реализира чрез семестриалните практикуми и специализиращата преддипломна практика. В учебния процес участват висококвалифицирани преподаватели, които се подбират както от собствения състав на катедрата, така и от факултетите на ТУ-София. Привличат се също така водещи специалисти от БАН и индустрията.

Катедрата условно е разделена на две секции – “Енергетика” и “Машиностроене”. Преподаватели от катедрата водят лекции и упражнения и в една от другите специалности на ТКС “Електроенергетика-производство и разпределение” (ЕЕ-ПР).

Катедрата разполага с добра лабораторна база, която се използва за практическите занятия. Част от практикумите се провеждат на територията на водещи фирми и предприятия в областта на енергетиката и машиностроенето.

Учебните програми по отделните дисциплини са съставени така, че да отразяват съвременното научно-техническо ниво, като е акцентирано върху практическите аспекти на темите. Преподавателите от катедрата са подготвили и продължават да създават и усъвършенстват редица учебници и учебни пособия, които са в помощ на студентите при усвояването на материала от учебните програми.

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Доц. д-р инж. Цветелина ПЕТРОВА
02 965-2051
tzvetelina.petrova@tu-sofia.bg

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Гл. ас. д-р инж. Мирослав ХРИСТОВ

miro.hr@tu-sofia.bg


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Проф. д-р инж. Ивайло ГАНЕВ
02 965-3643
iganev@tu-sofia.bg

Доц. д-р инж. Татяна АНДОНОВА-ВАКАРЕЛСКА
02 965-3643
vakarelska@tu-sofia.bg

Доц. д-р инж. Деница ЗГУРЕВА-ФИЛИПОВА
02 965-2297
dzgureva@tu-sofia.bg

Доц. д-р Илияна НАЙДЕНОВА
02 965-2051
inaydenova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Мартин ПУШКАРОВ
m.pushkarov@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Огнян САНДОВ
o.sandov@tu-sofia.bg

Асистент Галя ДИМОВА
dimova@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р инж. Галя ЗДРАВЧЕВА
galya.lalowa@gmail.com

Гл. ас. д-р инж. Елена БОРИСОВА
elenaborisova@tu-sofia.bg


ХОНОРУВАНИ и БИВШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ


Доц. д-р инж. Петко КЪНЧЕВ
pmk@abv.bg

Доц. д-р инж. Пламен УГРИНОВ
ugrinov.pl@gmail.com

Доц. д-р инж. Нели РАЦ
ratzneli@gmail.com

Доц. д-р инж. Евдокия ДИМИТРОВА
evdokia49@hotmail.com

Маг. фил. Елка ЧАУШЕВА
elly.chausheva@abv.bg

Маг. фил. Катерина ЗАХАРИЕВА
artgraf@abv.bg

Асистент Ивайло ЛАСКОВ
ivaylolaskov@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р Стоян КАДАЛЕВ
kadalev@tu-sofia.bg


катедра “Енергетика и машиностроене”