+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

За нас

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ

През 2022 г. с постановление на Министерски съвет №136 от 23.06.2022 г. Обединен технически колеж (преименуван като Колеж по енергетика и електроника) и Технически колеж – гр. Казанлък се преобразуват в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

проф. д-р инж. Ивайло
ГАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на ТКС

02 965-3643
iganev@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Деница
ЗГУРЕВА

ДИРЕКТОР

02 965-2297
dzgureva@tu-sofia.bg

ИСТОРИЯ

Основан през 1997 г. с постановление на Министерски съвет № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет – София.

Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълнение на решения на Академичния съвет (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) е преименуван на Колеж по енергетика и електроника.

През 2017 г. с постановление на Министерски съвет № 187/31.08.2017 г. (ДВ бр. 72/05.09.2017 г.) е създаден Технически колеж – Казанлък.

През 2022 г. с постановление на Министерски съвет №136 от 23.06.2022 г. Обединен технически колеж (преименуван като Колеж по енергетика и електроника) и Технически колеж – гр. Казанлък се преобразуват в ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Обучението се провежда по специалности от професионални направления
5.1 Машинно инженерство, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и
5.4 Енергетика

Обучението при нас

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в колежите придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.

Формата на обучение в Технически колеж – София при Технически университет – София е редовно обучение (удължен семестър) с продължителност шест семестъра.

Редовното обучение (удължен семестър) е форма, целяща да даде възможност на работещи (практически без откъсване от преките им служебни задължения) да усвоят пълноценно изучавания материал.

Завършилите успешно тригодишния курс могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен “Магистър” в същото професионално направление в различни висши училища като например

Технически университет – София
Технически университет – София – ИПФ Сливен
Технически университет – София, филиал Пловдив
Технически университет – Габрово
Технически университет – Варна

Нашите катедри

В структурата на Технически колеж – София са включени две катедри,
които осигуряват обучението по предлаганите специалности

катедра Енергетика и машиностроене

Обучение по специалностите “Промишлена топлоенергетика” и
“Технология на машиностроенето“

катедра Електроника и Електроенергетика

Обучение по специалностите “Електроенергетика – производство и разпределение” и “Приложна електронна и компютърна техника “