+359 2 965 3643
Info@tu-college.com
София, Козлодуй, Ботевград, Казанлък

Стипендии

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 СЕ ПРИЕМАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ДО 26.10.2021 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ:

 1. Успех не по-нисък от Добър 4.00 от предходните два семестъра. /Студентите от І курс кандидатстват след началото на 2 семестър, като се взема предвид успехът от първи семестър/

/Не се допускат до класиране студенти с неположен изпит от семестър, предхождащ тези, за които се изчислява успехът/

 1. Брутен доход на член от семейството
  • 1300 лв за студенти с успех от 4.00 до 5,99 вкл.
  • 3900 лв. за студенти, кандидатстващи по т.2
  • НЕ СЕ ИЗИСКВА ДОХОД ЗА СТУДЕНТИ С УСПЕХ от 5.00 до 6.00

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ:

 1. Молба-декларация /от счетоводството/.
 2. Служебни бележки за всички доходи на членовете на семейството за периода: 01 МАРТ 2021 – 31 АВГУСТ 2021 г.
 • За безработните задължително се изисква регистрация от бюро по труда.
 • Пенсиите се доказват с бележка от пощенските станции или НОИ.
 • За студенти и ученици, членове на семейството, се изисква бележка от учебното заведение, а за малолетни – акт за раждане

Членове на семейството на студента са: съпруг/а и деца, ако е семеен; ако не е семеен – майка, баща, непълнолетни братя и сестри и пълнолетни ако са учащи или нетрудоспособни.

По т.2 – без ограничение за успех получават стипендии студенти: несемейни без двама родители; студенти инвалиди; студенти с един единствен родител – инвалид, или двама родители инвалиди; студенти с деца до 6 годишна възраст.

Самотни или разведени родители – удостоверение за семейно положение от общината по местоживеене.

Прекъснали или презаписали студенти нямат право на стипендия.

Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми.

Останалите студенти се класират по възходящ ред на получения бал от наказателни точки, които се формират като коефициент от доход и успех.

Отпускат се стипендии за значими постижения в научно-изследователската, спортната или художествената дейност, постигнати в периода от започване на предходния семестър. Същите се доказват с ксерокопие от сертификата, грамотата или друг документ доказващ първо, второ или трето място на олимпиада, национално или международно състезание и доклад от научен ръководител или организатор на проявата или други релевантни документи. По чл.2,ал.1,т.2 се получават стипендии за приоритетни професионални направления. Класирането се извършва по низходящ ред на показателя „среден семестриален успех“ до запълване на квотите. Тези стипендии студентите могат да получават едновременно със стипендията за успех или доход.

Заявления-декларации, които нямат необходимите документи за целия период, не се разглеждат от комисията по студентски стипендии.

Окончателното класиране ще бъде обявено на 29.11.2021 г.

Заповед на Ректора на ТУ-СОФИЯ – стипендии 2021 зимен семестър